Zmienne

      Brak komentarzy do Zmienne

Zmienne – czyli „pojemniki” przechowujące nasze dane

Zmienne w programowaniu, najprościej mówiąc służą do przechowywania danych w naszym programie. Istniej kilka typów różniących się np ilością zajmowanej pamięci czy typem przechowywanych danych. Poniżej przedstawiam tabelę z podsumowaniem.

*informacje mogą się jednak różnić w zależności od rodzaju płytki

Nazwa

Opis

Pojemność (bajtach)

void

Zmienna pusta

1

boolean

Logiczne 0 lub 1
(prawda lub fałsz)

1

char

Jeden znak lub liczba z zakres 0 do 255 (kod ASCII)

1

byte

Liczba od 0 do 255

1

int

Liczby całkowite z zakresu
-32,768 do 32,767 lub
-2,147,483,648 do 2,147,483,647

2

word

Dodatnia liczba 16 bitowa

2

long

Liczba z zakresu -2,147,483,648 do 2,147,483,647

4

short

Liczba z zakresu
-32,768 do 32,767

2

float

Zmiennoprzecinkowa
liczba z zakresu
-3.4028235E+38 do 3.4028235E+38.
(max 6 lub 7 liczb po przecinku)

4

double

Zmiennoprzecinkowa zmienna o podwójnej dokładności

( max 15 liczb po przecinku)

4

Dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć o „zmiennych” tekstowych string – tablica char & String.
Pierwsza z nich (string) jest najprostszą tablicą char do której zapisywane są dane, String natomiast jest klasą, której tworzymy obiekt i na którym będziemy pracować.
Na razie możesz jednak o tym zapomnieć… Zarówno string jak i String umożliwiają pracę z tekstem – z tym że pierwsza ma prostszą budowę, natomiast drug
i typ – bardziej rozbudowany – posiada dodatkowe funkcje (metody).


Ilość zajmowanej pamięci przez zmienną możemy także sprawdzić korzystając z funkcji sizeof() która zwraca ilość zajętych bajtów pamięci.

Dodatki:
short – skraca zakres zmiennej
long – zwiększa zakres zmiennej
unsigned – oznacz że nie będziemy korzystać z liczb ujemnych w związku z tym powiększony zostaje zakres dodatni o zakres ujemny

Inicjalizacja a deklaracja:

– deklaracja to inaczej utworzenie zmiennej np. typu int.
– inicjalizacja to inaczej nadanie wartości początkowej

Jak sama nazwa wskazuje wartości zmiennych możemy dowolnie zmieniać w czasie działania programu. Na zmiennych możemy także dokonywać operacji – służą do tego znane wszystkim operatory arytmetyczne – (=, +, -, *, /, %(modulo)).

*modulo – zwraca resztą z dzielenia prze liczbę np. 3 % 2 = 1.

int liczba; // deklarujemy nową zmienną int.
liczba = 0; // inicjujemy początkową wartość zmiennej 

int liczba2 = 1// od razu deklarujemy i inicjujemy zmienną. 

liczba2 = 3; // zmieniamy wartości. 

liczba = liczba2 – 1; // liczba ma wartość 2


Konwersacje zmiennych – czyli zamian typów.

– Zamiana typu jednej zmiennej na inną, np. int (liczba całkowita na liczbę zmiennoprzecinkową)
– w innych językach stosuje się do tego np. rzutowanie:

 

int liczba_int = 0;
float liczba_float = (float) liczba_int;


W przypadku arduino istnieją gotowe funkcje które działają podobnie:

– char()
-byte()
-int()
-word()
-long()
-float()

Kiedy warto z tego skorzystać?
– np. zaokrąglając liczbę zmiennoprzecinkową do liczby całkowitej:

 

float liczba_float = 1.2; //nasza liczba

int liczba_int = (int) liczba_float;


– dodając zmienną
liczbową do jakiegoś słowa:

int liczba_int = 12;

String tekst = "Wynik: "; // tekst zapisujemy w cudzysłowie 

tekst = tekst + String(liczba_int);